Проф., докт. наук Марек Зубік

електронна пошта: m.zubik@wpia.uw.edu.pl
телефон: 022 55-24-311

Консультації:

Приймальні години в зимовому (першому) семестрі 2022/2023 – четвер, 13:30-14:30, Collegium Iuridicum I, каб. 417.

Біографічний нарис:

Проф., докт. наук Марек Зубік народився 1974 року в Перемишлі. Закінчив факультет права та адміністрації Варшавського університету в 1997 році. У 2000 році захистив докторську дисертацію на тему Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym (з пол. Державний бюджет в польському конституційному праві), підготовлену під керівництвом проф., докт. наук Лешека Ґарліцького (рецензія професорів: А. Шмит та П. Вінчорек). Чотири роки потому, у 2004 році, йому було присвоєно ступінь доктора юридичних наук на підставі його габілітаційної дисертації на тему Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  (з пол. Внутрішня організація Сейму Республіки Польща) (рецензія професорів: П. Сарнецькі, В. Соколевіч, Я. Тшчіньські). У 2012 році йому було присвоєно вчене звання професора юридичних наук. З 2014 року працює на посаді штатного професора. Завідувач Кафедри конституційного права розпочинаючи з 2006 року.

Він був керівником чи співучасником низки дослідницьких програм, реалізованих, зокрема, Гельсінським фондом з прав людини, Інститутом громадських справ, Комітетом з наукових досліджень та Національним Науковим Центром. У 1999 році став лауреатом стипендії Фонду польської науки. Секретар Польської секції Міжнародної асоціації юридичних наук у Парижі у 2000-2004 роках. Секретар Комітету юридичних наук Польської академії наук з 2004 по 2007 рік, член президії Комітету юридичних наук Польської академії наук з 2007 року, а з 2015 по 2019 рік займав посаду голови даного комітету.  З 2018 р. є членом Виконавчого комітету Міжнародної асоціації конституційного права (англ. Executive Committee the International Associtaion of Constitutional Law, IACL).

Член редакційної колегії польського видання «Przegląd Sejmowy» (з пол. Огляд Сейму) з 2006 по 2016 рік, голова редакційного комітету польського видання «Przegląd Legislacyjny» (з пол. Законодавчий Огляд) у 2010 році. Член редакційної колегії часописів «Państwo i Prawo» (з пол. Держава і Право) та «Przegląd Konstytucyjny» (з пол. Конституційний Огляд).

З 1998 по 2002 рік працював експертом в Бюро Досліджень та Експертиз Канцелярії Сейму. Згодом, з 2002 по 2007 рік, він був заступником директора Групи Попереднього Розгляду Конституційних Скарг та Заяв в апараті Конституційного Трибуналу. З листопада 2007 року по липень 2010 року. – Заступник Уповноваженого з прав людини. З червня 2010 року по листопад 2010 року обіймав посаду голови Законодавчої Ради 11-го скликання. 26 листопада 2010 року був обраний Сеймом суддею Конституційного Трибуналу (9-річний термін повноважень розпочався 3 грудня 2010 року).

Науковий керівник Наукового кола «Legislator» (з пол. «Законотворець»). Ідейний натхненник загальнопольських З’їздів Наукових Кіл з Конституційного Права та співорганізатор кількох з них (2009, 2010, 2017 та 2022 рр.).

За час своєї кар’єри успішно підготував тринадцятьох аспірантів.

Він є автором, співавтором або редактором численних публікацій наукового характеру. Його основні наукові інтереси зосереджені на:

  • питаннях теорії конституціоналізму (зокрема: Polish Constitutionalism and The Constitutional Judiciary in Poland, „Hungarian Review” 2014, № 11, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, t. II, Warszawa 2016, Pomocniczość. Zasad ustrojowa sprawiedliwej struktury społecznej oraz granica oczekiwań realizacji polityki państwa w rozstrzygnięciach Trybunału Konstytucyjnego [в:] Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, red. M. Zubik, Warszawa 2017, O „grzechach społecznych” przeciwko ustawie zasadniczej, „Państwo i Prawo” 2018, z. 1, W poszukiwaniu istoty demokratycznego państwa konstytucyjnego [в:] Państwo konstytucyjne. Der Verfassungsstaat, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2018, Navigare necesse est. Lex fundamentalis semper reformanda, “International Comparative Jurisprudence” 2018, v. 4, issue 1, s. 1-6, O udolności stanowienia ustawy zasadniczej. Rozważania w stulecie Konstytucji marcowej, „Przegląd Konstytucyjny” 2021, № 2);
  • проблематиці парламентського права (зокрема: Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003; Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, „Państwo i Prawo” 2005, z. 9; Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa – uwagi na tle sytuacji organizacji pozarządowych, „Trzeci Sektor” 2006, № 6; Zmiany regulaminu Sejmu pierwszych dwóch lat VI kadencji izby, „Przegląd Sejmowy” 2009, № 3; Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Szmyt, Warszawa 2018;  примітки до назви розділу I, глави I, ст. 1-6b, ст. 9-20, ст. 26-31, ст. 105-111, ст. 203-207, O dyskontynuacji prac parlamentu raz jeszcze, „Przegląd Konstytucyjny” 2022, № 2, Konstytucja a rzeczywista rola ustrojowa Sejmu III RP, „Państwo i Prawo” 2022,  z. 10);
  • системних аспектах державних фінансів (зокрема: Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001; W sprawie statusu organów centralnego banku państwa (art. 227 Konstytucji RP), „Przegląd Sejmowy” 2002, № 5; Powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej w świetle zasady kadencyjności oraz działalności organów państwa, „Przegląd Sejmowy” 2005, №4, Konstytucja a przystępowanie Rzeczypospolitej do eurostrefy [в:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, red. M. Zubik, Warszawa 2010);
  • функціонуванні судової влади (зокрема, ред.:  Niedostatki wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2001; редагування – Księga XX-lecia Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006; Trybunał Stanu – stan Trybunału (słów kilka o polskim sądzie nad notablami) [в:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008, Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011, Orzekanie przez Trybunał Konstytucyjny o przepisie nieobowiązującym dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego, „Państwo i Prawo” 2014, z. 1, „Akt normatywny” jako przedmiot kontroli Trybunału Konstytucyjnego [в:] Księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułły, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. XXXI, red. A. Szmyt, Gdańsk 2014, O przewrotnych interpretacjach przepisów Konstytucji dotyczących władzy sądzenia, „Państwo i Prawo” 2017, z. 10);
  • захисті прав людини (зокрема: Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, „Przegląd Legislacyjny” 2007, ”, № 2; Rzecznik Praw Obywatelskich (po 20 latach istnienia urzędu), „Państwo i Prawo” 2008, z. 11, Ustrój polskich ombudsmanów w perspektywie 15 lat obowiązywania Konstytucji RP [в:] XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r., red M. Zubik, Warszawa 2012, „Wolność” a „prawo” (pięć hipotez o stosowaniu pojęć konstytucyjnych dotyczących praw człowieka), „Państwo i Prawo” 2015 z. 9, Human Rights in Contemporary World, Essays in Honour of Professor Leszek Garlicki, ed. Marek Zubik, Warszawa 2017, Ochrona prywatności informacji o zdrowiu w nowym prawodawstwie Unii Europejskiej, „Przegląd Konstytucyjny” 2018, №3, Konstytucyjne aspekty prawa wyboru obrony i obrońcy w sprawach karnych w perspektywie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, № 1, Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ideale vs. Realität – Überlegungen (von einer Stadt an der Weichsel) zum 70. Jahrestag ihrer Verabschiedung, [в:] Grundrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, H. Glaser, B. Makowicz, M. Wyrzykowski (Hrsg.), Nomos, Baden-Baden 2022).

Заняття викладача:

  • конституційне право – лекція (напрямок право)
  • конституційне право – семінар (напрямок право)
  • парламентське право
  • конституційні основи публічного адміністрування – лекція (напрямок адміністрація)
  • конституційні основи функціонування публічної адміністрації – лекція (напрямок адміністрація)