Akty normatywne

Dokonany wybór aktów normatywnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej jest wyrazem naszych doświadczeń dydaktycznych. W pełni prezentuje podstawowy materiał źródłowy do nauki prawa konstytucyjnego w ramach studiów uniwersyteckich. Zawarte w nim akty normatywne nie wyznaczają jednak w sposób ścisły i wyczerpujący materii należącej do prawa konstytucyjnego. Niejednokrotnie świadomie zdecydowaliśmy się na wyjście poza sztywno rozumiane granice gałęzi nauki prawa przedstawianej dokonywane w ramach wykładów kursowych. Struktura wewnętrzna zbioru została oparta na systematyce Konstytucji RP. Ułatwia to, naszym zdaniem, poruszanie się w obrębie dużej liczby przepisów i aktów.


Rzeczpospolita

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach

Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r.
 • Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
 • Protokół nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zapewniający niektóre prawa i wolności inne niż już zawarte w Konwencji i Protokole nr 1 do Konwencji
 • Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci
 • Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
 • Protokół nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
 • Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach
 • Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Źródła prawa

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”

Prawo parlamentarne i wyborcze

 • Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r. – Zasady Etyki Poselskiej
 • Uchwala Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

Władza wykonawcza

 • Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 6 grudnia 2000 r. Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
 • Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
 • Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Samorząd terytorialny

 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
 • Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Władza sądownicza oraz prokuratura

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
 • Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
 • Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa
 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Finanse publiczne

 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

Stany nadzwyczajne

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym