Literatura

Zachęcamy do korzystania z przedstawionego zbioru literatury. Mamy nadzieję, że okaże się on pomocny w przygotowaniu prac dyplomowych.


LITERATURA  PODSTAWOWA

 • ZUBIK M., Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, wyd. 4, Warszawa 2023
 • GARLICKI  L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2023
 • GARLICKI  L. (red.), Komentarz Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Komentarz (T. I-V), Warszawa 1999, 2001, 2003, 2005, 2007
 • GARLICKI L., ZUBIK M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, T. I – II,  Warszawa 2016
 • SAFJAN M., BOSEK L. (red.), Konstytucja RP. Komentarz, T. I – II, Warszawa 2016
 • DOMAGAŁA M., PODKOWIK J., ZUBIK M. (red.), Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA, Warszawa 2018
 • ZUBIK M., PODKOWIK J. (red.), Aktualne wyzwania prawa wyborczego, Warszawa 2021
 • ZUBIK M. (red.), WIĄCEK M. (wybór i opracowanie – red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, wyd. 2, Warszawa 2011
 • ZUBIK M. (red.), XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Księga Jubileuszowa dedykowana Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2012
 • ZUBIK M. (red.), Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, Warszawa 2017
 •  „Państwo i Prawo” 1997, z. 11 – 12 – zeszyt poświęcony wejściu w życie Konstytucji RP
 • „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4 – numer dedykowany dziesiątej rocznicy wejścia w życie Konstytucji RP

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Państwo

 • BANASZAK B., Konstytucja Europejska a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, „Gdańskie Studia Prawnicze” t. XII, 2004
 • BARCZ J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską,  Warszawa 2008
 • BIERNAT S., DUDZIK S. (red.), Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2011
 • BRZOZOWSKI W., Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Warszawa 2011
 • BRZOZOWSKI W., Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, „Państwo i Prawo” 2006, z. 11
 • CHRUŚCIAK R., Prace konstytucyjne w latach 1997 – 2007, Warszawa 2009
 • DZIAŁOCHA K. (red.), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005
 • GRANAT M., GORGOL A., SOBCZAK J., Ustawa o partiach politycznych. Komentarz, Warszawa 2003
 • GRZYBOWSKI M. (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej, założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006
 • JASKIERNIA J., Zasady demokratycznego państwa prawnego w postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999
 • KRANZ J. (red.), Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, Warszawa 2007
 • KRUK M. (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997
 • KRZYWOŃ A., Konstytucja RP a środowisko, „Państwo i Prawo” 2012, z. 8
 • KRZYWOŃ A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011
 • KUCIŃSKI J., WOŁPIUK W.J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Warszawa 2012
 • MAŻEWSKI L., Bezpieczeństwo publiczne. Stany nadzwyczajne Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1918 – 2010, Toruń 2010
 • MIK C. (red.), Konstytucja RP z 1997 r. a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Toruń 1999
 • MORAWSKA E., Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Toruń 2003
 • PIECHOWIAK M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012
 • POPŁAWSKA E. (red.), Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Warszawa 2000
 • PROKOP K., O dopuszczalności oraz zakresie przedmiotowym rozporządzeń z mocą ustawy w razie stanu wojennego, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 3
 • PROKOP K., Stan wojny a stan wojenny w Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2002, z. 3
 • SARNECKI P., Ustawa o referendum ogólnokrajowym z dnia 14 marca 2003 r. na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 3
 • TRZCIŃSKI J. (red.), Charakter i struktura norm konstytucji, Warszawa 1997
 • TRZCIŃSKI J., Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli, w: Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980 – 2005 (red. J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński), Warszawa 2005
 • WRONKOWSKA S. (red.), Zasada demokratycznego państwa polskiego w Konstytucji RP, Warszawa 2006
 • ZUBIK M., Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001
 • ZUBIK M. (red.), Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, Warszawa 2010
 • ZUBIK M., Refleksje nad „dobrem wspólnym” jako pojęciem konstytucyjnym, w: Prawo i polityka (red. M. Zubik), Warszawa 2007
 • ZUBIK M., W poszukiwaniu efektywnych mechanizmów ochrony bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, w: 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo – Wschodniej (red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra), Lublin 2015
 • ZUBIK M., DYMITROWSKI F. (red.), Meandry demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2017
 • ZUBIK M., PODKOWIK J. (red.), Nasza konstytucja. Ustrój III RP lat 2015 – 2022, Warszawa 2023

Stanowienie prawa

 • BAŁABAN A., Źródła prawa w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 5
 • BIEŃ-KACAŁA A., Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Toruń 2013
 • GARLICKI L., Konstytucja – regulamin Sejmu – ustawa, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 2
 • GARLICKI L., HEBDZYŃSKA B., SZAFARZ R., SZEPIETOWSKA B., Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1997
 • KULESZA M., „Źródła prawa” i przepisy administracyjne w nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1998, z. 2
 • MIK C. (red.), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, Toruń 1998
 • PIOTROWSKI R., O potrzebie rozporządzeń z mocą ustawy w polskim systemie tworzenia prawa, w: Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (red. A. Bałaban, P. Mijal), Szczecin 2011
 • PŁOWIEC W., Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, Poznań 2006
 • SZMYT A. (red.), Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, Warszawa 2005
 • ŚWIĄTKIEWICZ J., Prawo miejscowe pod rządem Konstytucji z 1997 r., „Przegląd Legislacyjny” 2000, nr 1
 • WRONKOWSKA S., ZIELIŃSKI M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2012
 • ZALASIŃSKI T., Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008
 • ZUBIK M., Efekt derogacyjny przepisów konstytucyjnych. Kilka uwag po 7 latach obowiązywania ustawy zasadniczej III RP, „Przegląd Legislacyjny”, 2005, nr 2
 • ŻABICKA-KŁOPOTEK M., „Wytyczne” jako element upoważnienia do wydania rozporządzenia (na tle artykułu 92 Konstytucji RP), „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3

Człowiek

 • BRZOZOWSKI W., KRZYWOŃ A., WIĄCEK M., Prawa człowieka, Warszawa 2018
 • CIAPAŁA J., Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, Szczecin 2009
 • COMPLAK K. (red.), Godność człowieka jako kategoria prawna, Wrocław 2001
 • GARLICKI L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz (T. I – II), Warszawa 2010, 2011
 • GARLICKI L., Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności, „Państwo i Prawo” 2001, z. 10
 • JABŁOŃSKI M. (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010
 • KRZYWOŃ A., Konstytucyjna ochrona pracy i praw pracowniczych, Warszawa 2017
 • MASTERNAK-KUBIAK M., Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2003
 • NOWICKI M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2010
 • PODKOWIK J., Wolność umów i jej ograniczanie w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2015
 • RYBSKI R., Konstytucyjny status osób ubezwłasnowolnionych, Warszawa 2015
 • SZWED M., Przymusowe umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym w świetle współczesnych standardów ochrony praw człowieka, Warszawa 2020
 • WIĄCEK M., TRZCIŃSKI J., Znaczenie wstępu do Konstytucji dla interpretacji statusu jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej, w: Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP (red. M. Jabłoński), Warszawa 2010
 • WIŚNIEWSKI L. (red.), Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa 2006
 • WOJTYCZEK K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999
 • ZUBIK M., Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, „Przegląd Legislacyjny” 2007, nr 2
 • ZUBIK M., „Wolność” a „prawo” (pięć hipotez o stosowaniu pojęć konstytucyjnych dotyczących praw człowieka), „Państwo i Prawo” 2015, z. 9

Parlament

 • BAGIEŃSKA–MASIOTA A., Sejmowa komisja śledcza w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010
 • BALICKI R., Funkcja europejska Sejmu RP, Wrocław 2019
 • BANASZAK B., Czy Polsce potrzebna jest druga izba?, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 2
 • CIAPAŁA J., Pozycja Sejmu w dziedzinie polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 6
 • CZESZEJKO-SOCHACKI  Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997
 • DOBROWOLSKI M., Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003
 • GARLICKI L., Kompetencje kontrolne Senatu RP?, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 6
 • GARLICKI L. (red.), Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2000
 • GARLICKI L., Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych, „Studia Iuridica” 1995, t. XXVIII
 • GEBETHNER S., Wybory do Sejmu i Senatu, Warszawa 2001
 • GRAJEWSKI K., STELINA J., UZIĘBŁO P., Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Warszawa 2014
 • GRANAT M. (red.), Zagadnienia prawa parlamentarnego, Warszawa 2007
 • GRZYBOWSKI M., Sejmowe komisje śledcze, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 3
 • GWIŻDŻ A. (red.), Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, Warszawa 1997
 • JAROSZ Z., Aktualne problemy mandatu przedstawicielskiego w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3
 • JAROSZ Z. (red.), Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006
 • JASTRZĘBSKI J., ZUBIK M., Mandat wolny versus weksel, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2
 • KRUK M., Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008
 • KRUK M., POPŁAWSKA E. (red.), Parlamenty a integracja europejska, Warszawa 2002
 • MASTERNAK-KUBIAK M., TRZCIŃSKI J., System rządów w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 – analiza kompetencji Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 5
 • MORDWIŁKO J., Pozycja i rola komisarza wyborczego w polskim systemie wyborczym, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. XII, 2004
 • MORDWIŁKO J., Rola Marszałka Seniora podczas pierwszego posiedzenia Sejmu, „Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu”, t. 4, 2005
 • PIOTROWSKI R., W sprawie możliwości wezwania Prezydenta RP przed sejmową komisję śledczą, „Studia Iuridica” 2004, t. XLIII
 • RYMARZ F. (red.), Demokratyczne prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej (1990 – 2000), Warszawa 2000
 • SOKOLEWICZ W., O potrzebie reformy Senatu, „Państwo i Prawo” 2001, z. 11
 • STĘBELSKI M., Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2012
 • SZMYT A., Elementy praktyki sejmowej pod rządami Konstytucji RP (1997 – 2007), Gdańsk 2008
 • SZMYT A. (red.), Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018
 • WAWRZYNIAK J., Normatywne regulacje inicjatywy ustawodawczej, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 1
 • ZUBIK M., Immunitet parlamentarny w nowej Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1997, z. 9
 • ZUBIK M., Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002
 • ZUBIK M., O zakresie i formach działania sejmowych komisji śledczych, „Studia Iuridica” 2005, t. XLIV
 • ZUBIK M., Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, „Państwo i Prawo” 2005, z. 9
 • ZUBIK M., Zmiany regulaminu Sejmu w latach 2007 – 2009, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 3

Władza wykonawcza

 • BAŁABAN A. (red.), Rada Ministrów – organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002
 • BEREK M., Rada Ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustawodawcze, Warszawa 2017
 • CHORĄŻEWSKA A., Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008
 • CHRUŚCIAK R., Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich (2004 – 2011), Warszawa 2011
 • CIAPAŁA J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989 – 1997), Warszawa 1999
 • GEBETHNER S., Wybory na urząd Prezydenta RP, Warszawa 2000
 • GRZYBOWSKI M., Rola ustrojowa Prezydenta RP w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2004, z. 7
 • MOJAK R., Prawno-ustrojowe i polityczne mechanizmy tworzenia rządu w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 5
 • PATYRA S., Konstruktywne wotum nieufności jako formuła tworzenia i dymisji Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1
 • PATYRA S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2002
 • PIOTROWSKI R., Sędziowie a władza wykonawcza. Wybrane problemy konstytucyjne, „Studia Iuridica” 2008, t. XLVIII
 • PIOTROWSKI R., W sprawie kompetencji Prezydenta RP „w stosunkach zewnętrznych”, w: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej (red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska), Warszawa 2009
 • SARNECKI P., Prezydent RP. Komentarz do przepisów, Kraków 2000
 • ZUBIK M., Gdy Marszałek Sejmu jest pierwszą osobą w państwie, czyli polskie interregnum, „Przegląd Legislacyjny” 2010, nr 5

Władza sądownicza

 • BANASZAK B., Trybunał Stanu – stagnacja czy zmiany, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2008, nr 1
 • CZARNY P., TULEJA P. (red.), Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony, Kraków 2004
 • CZESZEJKO-SOCHACKI  Z., GARLICKI  L., TRZCIŃSKI  J., Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 102 poz. 643), Warszawa 1999
 • DANILUK P., RADZIEWICZ P. (red.), Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg do Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2010
 • ERECIŃSKI T., GUDOWSKI J., IWULSKI J., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2010
 • FLORCZAK-WĄTOR M., Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006
 • FLORJANOWICZ-BŁACHUT P., Kronika. Ważniejsze wydarzenia w sądownictwie administracyjnym 1980-2005, w: XXV-lecie Naczelnego Sądu Administracyjnego na tle dziejów sądownictwa administracyjnego w Polsce, Warszawa 2005
 • GARLICKI L., Trybunał Konstytucyjny a sądownictwo, „Przegląd Sądowy” 1998, nr 1
 • GONERA K., ŁĘTOWSKA E., Art. 190 Konstytucji i jego konsekwencje w praktyce sądowej, „Państwo i Prawo” 2003, z. 9
 • GROMEK Z., Odpowiedzialność konstytucyjna a kontrola sejmowa. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3
 • GROMEK Z., Odpowiedzialność konstytucyjna z perspektywy dotychczasowych doświadczeń – wybrane zagadnienia, „Przegląd Legislacyjny” 2010, nr 3
 • HAUSER R., TRZCIŃSKI J., Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2008
 • LEWICKA R., Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowiązującym, Warszawa 2008
 • MĄCZYŃSKI A., Bezpośrednie stosowanie konstytucji przez sądy, „Państwo i Prawo” 2000, z. 9
 • ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI W., Odpowiedzialność konstytucyjna członków organów kolegialnych, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 6
 • PIETRZYKOWSKI K., O tak zwanych ”interpretacyjnych” wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 3
 • PIOTROWSKI R., SZMYT A. (red.), Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986 – 2016, Warszawa 2018
 • PODKOWIK J., Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne, Warszawa 2019
 • SAFJAN M., Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2003, z. 3
 • SKRZYDŁO W. (red.), Sądy i trybunały w konstytucji i w praktyce, Warszawa 2006
 • STĘBELSKI M., Artykuł 77 ust. 1 Konstytucji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, „Studia Iuridica” 2007, t. XLVII
 • SZMULIK B., Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008
 • SZMYT A. (red.), Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, Gdańsk 2008
 • TRZCIŃSKI J., Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2002, z. 1
 • TRZCIŃSKI J. (red.), Skarga konstytucyjna w prawie polskim, Warszawa 2000
 • WIĄCEK M., Formalne przesłanki skargi konstytucyjnej, „Państwo i Prawo” 2011, z. 9
 • WIĄCEK M., Odstąpienie przez Trybunał Konstytucyjny od swojego wcześniejszego poglądu prawnego, „Przegląd Legislacyjny” 2007, nr 2
 • WIĄCEK M., Problemy związane ze stwierdzeniem niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy w trybie kontroli prewencyjnej (uwagi na tle art. 122 ust. 4 in fine Konstytucji), „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 4
 • WIĄCEK M., Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011
 • WIĄCEK M., Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012
 • ZUBIK M. (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006
 • ZUBIK M., Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3
 • ZUBIK M., Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011
 • ZUBIK M., Trybunał Konstytucyjny a układy zbiorowe pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 2005, nr 3
 • ZUBIK M., Trybunał Stanu – stan Trybunału (słów kilka o polskim sądzie nad notablami), w: Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce (red. A. Szmyt), Gdańsk 2008
 • ZUBIK M., WIĄCEK M., Kompetencje sądu konstytucyjnego a granice swobody orzekania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 4

RPO, NIK, KRRiT, NBP

 • JARZĘCKA-SIWIK E., BEREK M., SKWARKA B., WRONA Z., Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, Warszawa 2018
 • MORDWIŁKO J., Najwyższa Izba Kontroli a władza sądowa, „Państwo i Prawo” 2005, z. 12
 • PIĄTEK S., Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Warszawa 1993
 • SOBCZAK J., Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Kraków 2001
 • SZMULIK B., ŻMIGRODZKI M., Ustrój organów ochrony prawnej, Lublin 2001
 • SYLWESTRZAK A., Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa 2006
 • ŚWIĄTKIEWICZ J., Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym, Warszawa 2001
 • TROCIUK S., Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komentarz, Łódź 2005
 • ZIĘBA-ZAŁUCKA H., Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji RP, Rzeszów 2000
 • ZIĘBA-ZAŁUCKA H., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a regulatory mediów w państwach współczesnych, Rzeszów 2007
 • ZUBIK M. (red.), Księga Jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich (T. I-IV), Warszawa 2008
 • ZUBIK M., Narodowy Bank Polski (analiza konstytucyjno-ustrojowa), „Państwo i Prawo” 2001, z. 5
 • ZUBIK M., Rzecznik Praw Obywatelskich (po 20 latach istnienia urzędu), „Państwo i Prawo” 2008, z. 11
 • ZWIERZCHOWSKI E. (red.), Prawo i kontrola jego zgodności z Konstytucją, Warszawa 1997

Samorząd terytorialny

 • BIDZIŃSKI M., Ustrój miasta stołecznego Warszawy, Toruń 2018
 • GROMEK Z., Zasada samodzielności samorządu terytorialnego w Konstytucji RP, Scholar 2022
 • ŁUKOWIAK D., Zasada kadencyjności jako funkcja samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2020
 • SKOTNICKI K. (red.), Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce, Łódź 2020

Historia myśli konstytucyjnej

 • CHRUŚCIAK R., OSIATYŃSKI W., Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989 – 1997, Warszawa 2001
 • CIEMNIEWSKI J., Nowela konstytucyjna z 29 grudnia 1989 r., „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 3
 • CYBICHOWSKI Z., Polskie prawo państwowe na tle uwag z dziedziny nauki o państwie i porównawczego prawa państwowego (T. I – III), Warszawa 1925, 1927, 1929
 • ESMEIN A., Prawo konstytucyjne, [reprint wydania z 1921 r.], Warszawa 2013
 • JAROSZ  Z., Prawo konstytucyjne na Uniwersytecie Warszawskim, w:Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje. XLVII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (red. P. Sarnecki), Kraków 2006
 • KALLAS M. (red.), Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, Warszawa 1990
 • KALLAS  M. (red.), Projekty konstytucyjne 1989 – 1991, Warszawa 1992
 • KOMARNICKI  W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, [reprint wydania z 1937 r.], Kraków 2006
 • KRUK M. (red.), Jaka konstytucja? Analiza projektów konstytucji RP zgłoszonych Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w 1993 r., Warszawa 1994
 • MAKOWSKI W., Nauka o państwie. Cz. I Teoria państwa, Warszawa 1939
 • PASZKUDZKI A., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921. Tekst. Komentarz., Lwów – Warszawa 1926
 • ROZMARYN S., Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1967
 • ROZMARYN  S., Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964
 • SARNECKI P., Ustrój polityczny Polski po wejściu w życie ustawy konstytucyjnej z 7 kwietnia 1989 r., „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 3
 • SZMYT A., SARNECKI P., MOJAK R., Konstytucjonaliści Polscy 1918 – 2011. Sylwetki uczonych, Warszawa 2012
 • SOKOLEWICZ W., Rozdzielone, lecz czy równe? Legislatywa i egzekutywa w Małej Konstytucji 1992 roku, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 1

LITERATURA  ANGLOJĘZYCZNA

 • GARLICKI L., Constitutional Law, in: Introduction to Polish Law, ed. S. Frankowski, The Hague-Kraków 2005
 • TULEJA P., Introduction, in: Polish Constitutional Law. The Constitution and Selected Statutory Materials, Warsaw 2009
 • BAŁABAN A., The Sources of Law in the Polish Constitution of April 2, 1997, The Sejm Review 1999
 • BANASZAK B., Impact of European Integration on the Law and Constitutional System in Poland, Warszawa 2009
 • BANASZAK B., Human and Citizen’s Rights Under the New Constitution of the Republic of Poland, The Sejm Review, Second Special Issue 2002
 • CZESZEJKO-SOCHACKI Z., Courts and Tribunals under the 1997 Constitution, in: Polish Constitutionalism. A Reader, eds. P. Korzec, J. Urbanik, M. Wyrzykowski, Warsaw 2011
 • DZIAŁOCHA K. (ed.), Basic Problems of Applying the Constitution of the Republic of Poland. Final Research Report, Warsaw 2006
 • DZIAŁOCHA K., Towards a New Constitution of the Republic of Poland, Droit Polonais Contemporain/Polish Contemporary Law, vol. 1995, No 1 – 4
 • GARLICKI L., The Constitution – the Rules of Procedure of the Sejm – Statutes, The Sejm Review, Second Special Issue, 2002
 • GARLICKI L., The Principles of the System of Government in the Republic of Poland, in: P. Sarnecki, A. Szmyt, Z. Witkowski (eds.), The Principles of Basic Institutions of the System of Government in Poland, Warsaw 1999
 • GROMEK Z., The Constitutional Accountability and Sejm Oversight: Selected Issues, The Sejm Review, Fourth Special Edition 2010
 • GWIŻDŻ A., MORDWIŁKO J., The Status of the Sejm under the Constitution of the Republic of Poland, in: Polish Constitutionalism. A Reader, eds. P. Korzec, J. Urbanik, M. Wyrzykowski, Warsaw 2011
 • KOKSANOWICZ G., The Constitutional Position of the Marshal of the Sejm under the Constitution of April 2, 1997, The Sejm Review, Second Special Issue 2002
 • LIS-STARANOWICZ D., Incompatibility with Regard to the Parliamentary Mandate under the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, The Sejm Review, Second Special Issue, 2002
 • MASTERNAK-KUBIAK M., TRZCIŃSKI J., The System of Government: the Sejm, in: Polish Constitutionalism. A Reader, eds. P. Korzec, J. Urbanik, M. Wyrzykowski, Warsaw 2011
 • MAZURKIEWICZ M., The Draft of the Constitution of the Republic of Poland (1996) – Its Political Conditions and Expectations, in: Constitution – Making Process, ed. M. Wyrzykowski, Warsaw 1998
 • MOJAK R., SKRZYDŁO W., Presidency in Poland, in: Polish Constitutionalism. A Reader, eds. P. Korzec, J. Urbanik, M. Wyrzykowski, Warsaw 2011
 • TRZCIŃSKI J., Courts and Tribunals. A Commentary on Chapter VIII of the Constitution, in: Polish Constitutionalism. A Reader, eds. P. Korzec, J. Urbanik, M. Wyrzykowski, Warsaw 2011
 • WÓJTOWICZ K., Receptivity of the Constitution of the Republic of Poland of 1997 to International and Supranational Law, in: Polish Constitutionalism. A Reader, eds. P. Korzec, J. Urbanik, M. Wyrzykowski, Warsaw 2011
 • ZWIERZCHOWSKI E., The Polish Model of the Constitutional Judiciary, in: Ten Years of the Democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe, eds. K. Działocha, R. Mojak, K.Wójtowicz, Polish Association of Constitutional Law, 2001
 • ZUBIK M., Poland’s Commissioner for Civil Rights Protection: Two Decades of Human and Civil Rights Protection, The International Ombudsman Yearbook v. 10/2009
 • ZUBIK M., The Systemic Foundation of Incompatibility of a Parliamentary Mandate, The Sejm Review, Fourth Special Edition 2010
 • ZUBIK M., When the Marshall of the Sejm is the Most Important Person in the State or the Polish Interregnum, The Sejm Review, Fifth Special Edition 2014
 • ZUBIK M. (ed.), Human Rights in Contemporary World. Essays in Honour of Professor Leszek Garlicki, Warsaw 2017