Egzamin

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przeprowadzania egzaminu końcowego oraz zasadami uznawania oceny z egzaminu z prawa konstytucyjnego zdanego poza Wydziałem Prawa i Administracji UW.


Kierunek PRAWO

Egzamin końcowy z prawa konstytucyjnego na kierunku prawo odbywa się w formie pisemnej. Przystępowanie do egzaminu w innej formie jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu zgody Kierownika Katedry. Ocenę do systemu USOS wpisuje tylko Kierownik Katedry.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest zaliczenie dwóch semestrów ćwiczeń z prawa konstytucyjnego. Egzamin końcowy odbywa się w letniej sesji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego w sesji letniej, w terminie przedterminowym jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń, w pierwszym semestrze na ocenę nie niższą niż dobry, a w drugim semestrze na ocenę nie niższą niż bardzo dobry. Prowadzący zajęcia ćwiczeniowe mogą podwyższyć wspomniane kryteria.

Zakres egzaminu wyznacza wykład kursowy.

Wykład prowadzony jest a egzamin przygotowywany w oparciu o podręcznik: M. Zubik, Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, Warszawa 2023.

W trakcie egzaminu każdy student otrzyma formularz egzaminacyjny.

  1. Pierwszą część formularza stanowi test. Na test składa się dwadzieścia pytań oraz cztery odpowiedzi na każde z nich. Zadaniem zdającego jest wskazanie jednej poprawnej odpowiedzi na każde z dwudziestu pytań testowych. Wskazanie poprawnej odpowiedzi na każde z pytań oceniane będzie jako 0,5 pkt. Odpowiedzi należy przenieść do tabeli. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zmian w odpowiedziach.
  2. Drugą część formularza stanowią pytania pół-otwarte. Zadaniem jest uzupełnienie wszystkich odpowiedzi na pytania pół-otwarte. Za tę część uzyskać można łącznie 3 pkt.
  3. Trzecią część formularza stanowi pytanie o ocenę konstytucyjności fragmentu spreparowanego aktu prawnego. Zadaniem jest wskazanie standardu konstytucyjnego i ocena zgodności przepisów w świetle tego standardu. Za tę część uzyskać można łącznie 3 pkt.
  4. Czwartą część formularza stanowi kazus dotyczący zagadnień ustrojowych. Zadaniem jest wskazanie problemów konstytucyjnych występujących w kazusie oraz ich syntetyczne skomentowanie. Za całościowe omówienie kazusu można otrzymać maksymalnie 5 pkt. W przypadku tej części egzaminacyjnej w wyjątkowych przypadkach egzaminatorzy mogą przyznawać 0,5 pkt.

Za odpowiedź częściowo poprawną i częściowo błędną nie przyznaje się punktów.

Łącza suma punktów, jaką można uzyskać z pisemnego egzaminu z prawa konstytucyjnego, wynosi 21. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 11,5 pkt. Uzyskane punkty zostaną przeliczone na oceny według następującej skali:

21 – 20 pkt – ocena: bardzo dobry
19,5 – 18 pkt – ocena: dobry plus
17,5 – 16 pkt – ocena: dobry
15,5 – 14 pkt – ocena: dostateczny plus
13,5 – 11,5 pkt – ocena: dostateczny
11 – 0 pkt – ocena: niedostateczny

Pliki do pobrania:

Zdającym przypominamy o obowiązku samodzielnego rozwiązania zadań egzaminacyjnych. W trakcie egzaminu niedozwolone jest również posiadanie:

  • materiałów pomocniczych, w tym aktów prawnych;
  • urządzeń technicznych służących do porozumiewania się na odległość, w tym telefonów komórkowych.

Zdający niesamodzielnie rozwiązujący zadania egzaminacyjne lub posiadający niedozwolone materiały pomocnicze lub urządzenia techniczne zostaną wykluczeni z egzaminu.


Kierunek ADMINISTRACJA

Egzamin końcowy z przedmiotu Konstytucyjne podstawy administracji publicznej” na kierunku administracja odbywa się w sesji zimowej. Egzamin ma formę pisemną i trwa 30 minut. Student otrzymuje formularz z trzema pytaniami otwartymi i udziela odpowiedzi na dwa wybrane pytania. Na egzaminie jest wymagana znajomość zagadnień przedstawionych podczas wykładów. Łączna suma punktów, jaką można uzyskać z pisemnego egzaminu z prawa konstytucyjnego, wynosi 10. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 6 punktów.

10 pkt – ocena: bardzo dobra
9 pkt – ocena: dobry plus
8 pkt – ocena: dobry
7 pkt – ocena: dostateczny plus
6 pkt – ocena: dostateczny
5 – 0 pkt – ocena: niedostateczny

Pliki do pobrania:

Przykładowy egzamin kierunek ADMINISTRACJA

Przykładowe pytania egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego dla kierunku administracja

Egzamin końcowy z przedmiotu “Konstytucyjne zasady funkcjonowania administracji publicznej” na kierunku administracja odbywa się w sesji zimowej. Egzamin ma formę pisemną i trwa 30 minut. Student otrzymuje formularz z trzema pytaniami otwartymi i udziela odpowiedzi na dwa wybrane pytania. Na egzaminie jest wymagana znajomość zagadnień przedstawionych podczas wykładów. Łączna suma punktów, jaką można uzyskać z pisemnego egzaminu z prawa konstytucyjnego, wynosi 10. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 6 punktów.

10 pkt – ocena: bardzo dobra
9 pkt – ocena: dobry plus
8 pkt – ocena: dobry
7 pkt – ocena: dostateczny plus
6 pkt – ocena: dostateczny
5 – 0 pkt – ocena: niedostateczny

Zdającym przypominamy o obowiązku samodzielnego rozwiązania zadań egzaminacyjnych. W trakcie egzaminu niedozwolone jest posiadanie urządzeń technicznych służących do porozumiewania się na odległość, w tym telefonów komórkowych.
Zdający niesamodzielnie rozwiązujący zadania egzaminacyjne lub korzystający  z  niedozwolonych materiałów lub posiadający niedozwolone urządzenia techniczne zostaną wykluczeni z egzaminu.


Zasady przepisywania ocen

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisywania oceny z egzaminu z przedmiotu „prawo konstytucyjne”, zdanego również poza Wydziałem Prawa i Administracji UW, informujemy, że jest to możliwe  wyłącznie przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) przedmiot, którego dotyczyć ma uznanie za równoważny „prawu konstytucyjnemu” w rozumieniu Regulaminu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzony był poza WPiA UW w formie wykładu jako „prawo konstytucyjne” lub analogiczny. W drugim przypadku konieczne może być – po uzgodnieniu z Kierownikiem Katedry – złożenie egzaminu uzupełniającego;
2) zajęcia z przedmiotu, o którym mowa w punkcie 1, prowadzone były w innej jednostce organizacyjnej, zgodnie z jej regulaminem studiów, przez co najmniej 2 semestry w wymiarze nie mniejszym niż zgodnie z Regulaminem studiów na WPiA UW;
3) egzamin został złożony u samodzielnego pracownika naukowego, mającego co najmniej doktorat lub habilitację w zakresie prawa ze specjalnością prawo konstytucyjne;
4) student uzyskał z egzaminu co najmniej ocenę „dobrą”;
5) ocena przepisywana została wystawiona maksymalnie 3 lata przed rokiem akademickim, w którym student ubiega się o jej przepisanie;
6) zaliczone zostanie 60 godzin ćwiczeń z prawa konstytucyjnego na WPiA UW, niezależnie od ćwiczeń zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej;
7) student zgłosi się do Kierownika Katedry na dyżur z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi uzyskane zaliczenie i ocenę nie wcześniej niż na 2 tygodnie i nie później niż tydzień przed datą rozpoczęcia sesji przedterminowej („zerowej”) (prawo) i nie wcześniej niż w przedostatnim, a nie później niż w ostatnim tygodniu zajęć (administracja).

W odniesieniu do kierunku administracja powyższe zasady stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem wymiaru godzin zajęć prowadzonych na WPiA UW.

Studenci obowiązani są zarejestrować się na egzamin w systemie USOS.


Sposób ustalania oceny z zajęć w blokach specjalizacyjnych

Każdy prowadzący zajęcia w ramach bloku dokonuje zaliczenia swojego przedmiotu według ustalonych przez siebie kryteriów.