dr hab. Jan Podkowik

Notka biograficzna:

Jan Podkowik – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Center for American Law (2009). Stopień doktora nauk prawnych – z wyróżnieniem – uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wolność umów i jej ograniczanie w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w maju 2013 r. (promotor: prof. Marek Zubik).

Stopień doktora habilitowanego został nadany uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego 10 września 2020 r. na podstawie rozprawy pt. „Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 443).

W latach 2013-2014 pracował jako adiunkt w Zakładzie Prawa Bezpieczeństwa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Następnie w latach 2014-2016 był zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach stażu podoktorskiego FUGA 2.

Był ponadto kierownikiem oraz wykonawcą w projektach badawczych finansowanych w ramach otwartych konkursów, w tym:

  • „Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla stosunków cywilnoprawnych” (nr 2013/08/S/HS5/00212/2 – projekt NCN, zakończony)
  • „Wpływ orzecznictwa europejskich sądów konstytucyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE na kształtowanie uniwersalnej treści wolności komunikowania się w Europie w dobie rozwoju technologicznego”, realizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (nr 2015/17/B/HS5/01408 – projekt NCN, zakończony);
  • „Dobra wiara w prawie konstytucyjnym” (nr 2020/39/B/HS5/02298 – projekt NCN, w realizacji)

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, członkiem International Society of Public Law (ICON Society) oraz członkiem indywidyualnym The International Association of Constitutional Law (l’Association Internationale de Droit Constitutionnel). Pełni funkcję członka komisji rewizyjnej Instytutu Prawa Konstytucyjnego.

Zawodowo związany z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (2009-2010), Biurem Trybunału Konstytucyjnego (2010- 2017), a od 2019 r. – z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, zajmując stanowisko radcy Prokuratorii, a obecnie również dyrektora Departamentu Legislacji i Spraw Publicznych.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. W pracy naukowej zajmuje się problematyką źródeł prawa, sądownictwa konstytucyjnego, ochrony wolności i praw jednostki w dobie cyfrowej, a także konstytucyjnych podstaw prawa cywilnego i konstytucyjnych podstaw bezpieczeństwa państwa.

Wykaz publikacji dostępny na stronie: https://uw.academia.edu/JanPodkowik