Mobile menu

Prof. dr hab. Marek Zubik

e-mail: m.zubik@wpia.uw.edu.pl
telefon: 022 55-24-311

Konsultacje:
czwartek, godz. 14.00-15.00, s. 417, Collegium Iuridicum I

Notka biograficzna:
Prof. Marek Zubik urodził się w 1974 r. w Przemyślu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku. Od 1997 roku doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UW. W 2000 roku obronił rozprawę doktorską Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Leszka Garlickiego. Cztery lata później, w 2004 roku, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy habilitacyjnej Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowieniem z 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej nadal mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od 2014 r. zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.
Był kierownikiem lub współuczestnikiem wielu programów badawczych realizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych oraz Komitet Badań Naukowych. Współpracował jako ekspert z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W 1999 roku został stypendystą krajowym Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
W latach 2000-2004 sekretarz Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych w Paryżu. W latach 2004-2007 sekretarz Komitetu Nauk Prawnych PAN, a od 2007 członek prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN.
Od 2006 roku członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Sejmowego, a od czerwca 2010 roku przewodniczący komitetu redakcyjnego Przeglądu Legislacyjnego .
W latach 1998-2002 pracował jako ekspert w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Następnie, w latach 2002 – 2007, był wicedyrektorem Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Od listopada 2007 roku do lipca 2010 r. – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Od czerwca 2010 r. do listopada 2010 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Legislacyjnej XI Kadencji. W dniu 26 listopada 2010 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego (9-letnia kadencja rozpoczęła się z dniem 3 grudnia 2010 r.).
Od 2006 roku Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UW.
Od 2015 r. przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Marek Zubik jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 150 publikacji o charakterze naukowym. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na:
• problematyce prawa parlamentarnego (m.in.: Problem aborcji na świecie w dokumentach i orzecznictwie sądowym, Warszawa 1997, s. 186; Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003; Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, „Państwo i Prawo”, z. 9/2005; Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa – uwagi na tle sytuacji organizacji pozarządowych, „Trzeci Sektor”, nr 6/2006; Zmiany regulaminu Sejmu pierwszych dwóch lat VI kadencji izby, Przegląd Sejmowy nr 3/2009),
• ustrojowych aspektach finansów publicznych (m.in.: Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001; W sprawie statusu organów centralnego banku państwa (art. 227 Konstytucji RP), „Przegląd Sejmowy”, nr 5/2002; Powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej w świetle zasady kadencyjności oraz działalności organów państwa, „Przegląd Sejmowy”, nr 4/2005),
• funkcjonowaniu władzy sądowniczej (m.in. red.: Niedostatki wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2001; red.: Księga XX-lecia Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006; Trybunał Stanu – stan Trybunału (słów kilka o polskim sądzie nad notablami) [w:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008),
• ochronie praw człowieka (Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, „Przegląd Legislacyjny”, nr 2/2007; red. serii: Księga jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008;t. I-IV; collection editor: 60 Years of the Universal Declaration of Human Rights: Anniversary Book, published by The Office of the Commissioner for Civil Rights Protection, Warsaw 2008, vol. 1-3; Rzecznik Praw Obywatelskich (po 20 latach istnienia urzędu), „Państwo i Prawo”, z. 11/2008).

Prowadzone zajęcia:
•    prawo konstytucyjne – wykład (II rok)
•    prawo konstytucyjne – seminarium (IV rok)
•    prawo konstytucyjne porównawcze – seminarium magisterskie (V rok)
•    postępowanie ustawodawcze w III RP – wykład specjalizacyjny (II – V rok)
•    Trybunał Konstytucyjny – konwersatorium (II – V rok)

 

Justice Marek Zubik was born on 7 May 1974 in Przemyśl. He graduated from the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. Judge Zubik earned his juris doctor degree in 2000, and a habilitated doctor’s degree in legal science in 2004. A full professor since 2012. He is now headmaster of the Chair of Constitutional Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.

In the years 1998 – 2002 he held the position of an expert at the Bureau of Studies and Expertise of the Chancellery of the Sejm (the first chamber of Polish parliament). Thereafter, from 2002 until 2007, he was deputy director of the Department of Preliminary Review of Applications and Constitutional Complaints in the Office of the Constitutional Tribunal. From November 2007 until July 2010 he was Deputy Commissioner for Civil Rights Protection. In 2010 he was appointed Chairman of the Legislative Council to the Prime Minister of the Republic of Poland and head of the legislative training program. In November 2010 the Sejm of the Republic of Poland appointed him Justice of the Constitutional Tribunal.

Justice Zubik headed or took part in research projects conducted by the Helsinki Foundation for Human Rights, the Institute of Public Affairs, and the State Committee for Scientific Research. He served as expert of the Organization for Security and Cooperation in Europe. In the years 2000 – 2004 he was secretary of the Polish Section of the International Association of Legal Science based in Paris. From 2004 until 2007 he was secretary of the Committee of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences and from 2007 until 2012 he has been member of the presidium of this committee. In the years 2012-2015 member and from 2015 chairman of this Committee.

From 2018 member of Executive Committee of the International Association of Constitutional Law

Since 2016 he has been on the editorial board of the “Państwo i Prawo” [State and Law], the scientific journal of the Polish Academy of Sciences and the “Przegląd Konstytucyjny [The Constitutional Review]. In the years 2006-2016 he was on the editorial board of the “Przegląd Sejmowy” [The Sejm Review]. In 2010 he was chairman of the editorial committee of the “Przegląd Legislacyjny” [Legislative Review]. He is the author, co-author or editor of over 160 scholarly writings on human rights, performance of the Constitutional Tribunal and the judiciary, selected aspects of parliamentary law, state public finance system and philosophy of constitutionalism.

 

Richter Prof. Dr. Marek Zubik wurde am 7 Mai. 1974 in Przemyśl geboren. Er absolvierte ein Jurastudium an der Universität Warschau. Er wurde in 2000 promoviert. Im Jahr 2004 habilitierte sich Zubik in Rechtswissenschaften. Seit 2012 ist er ein ordentlicher Professor. Zurzeit ist er ein Lehrstuhlinhaber der Lehrstuhl für Verfassungsrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Warschau.

 In Jahren 1998 – 2002 war er ein Sachverständiger beim Wissenschaftlichen Dienst von Sejm (der erste Kammer des polnischen Parlaments). Im Anschluss daran war er seit 2002 bis 2007 ein stellv. Direktor von der Abteilung für Leitkontrolle von Verfassungsbeschwerden und Anträgen in der Büro des Verfassungsgerichts. Seit November 2007 bis Juli 2010 war er ein stellv. Beauftragte für Bürgerrechte. In 2010 wurde er vom Ministerpräsident als Vorsitzende des Legislationsrates ernannt. Im November 2012 wurde er von Sejm der Polnischen Republik als Richter des Verfassungsgerichts gewählt.

Richter Zubik war ein Leiter oder ein Mitglied von wissenschaftlichen Projekten durchgeführt von der Helsinki Stiftung für Menschenrechte, der Institut für Őffentlichkeitsarbeit und von der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Ew war ein Expert für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Zwischen 2000 und 2004 war er ein Sekretär der polnischen Abteilung der Internationalen Gesellschaft der Rechtswissenschaften mit dem Sitz in Paris. Seit 2004 bis 2007 was er ein Sekretär des Rechtswissenschaftenkomitees bei der Polnischen Akademie der Wissenschaften und zwischen 2007 und 2012 was er ein Mitglied des Präsidiums von diesem Komitee. In Jahren 2012-2015 war er ein Mitglied dieses Komitee  und seit 2015 ist er der Vorsitzende dieses Komitees.

Seit 2018 ist er ein Mitglied des Exekutiven Komitee von der Internationalen Gesellschaft des Verfassungsrechts.

Seit 2016 ist er ein Redaktionsmitglied von “Państwo i Prawo” [Staat und Recht], eine Zeitschrift von der Polnischen Akademie der Wissenschaften and von “Przegląd Konstytucyjny” [Zeitschrift für Verfassungsrecht]. Er ist ein Autor, Mitautor oder Redakteur von  über 160 wissenschaftlichen Verőffentlichungen im Bereich von Menschenrechten, Darstellung des Verfassungsgerichts und Gerichtsbarkeit, ausgewählte Aspekte des Parlamentsrechts, Staatsfinanzensystems und Philosophie des Konstitutionalismus.