Prof. dr hab. Ryszard Piotrowski

Notka biograficzna:
Wieloletni pracownik – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt. W latach 1978-1987 współpracownik redakcji „Państwa i Prawa”, w latach 1995-1996 pracownik Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, obecnie współpracownik Trybunału Konstytucyjnego, uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, prowadził badania i wygłaszał wykłady na uniwersytetach amerykańskich, stypendysta American Council of Learned Societies, Consiglio Nazionale delle Ricerche i Senatu włoskiego. Autor książek i artykułów poświęconych problematyce prawa konstytucyjnego i zagadnieniom tworzenia prawa oraz prawu konstytucyjnemu porównawczemu (m.in. „Spór o model tworzenia prawa”, Warszawa 1988; „Polski ustrój państwowy”, Warszawa 2000; „Sejm of the Republic of Poland. Structure, procedures, functions”, Warszawa 1999; „Zjawiska dysfunkcjonalne w procesie prawotwórczym” w: „Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa”, t. 1, Warszawa 1988; „Prawo do oporu w konstytucjach państw współczesnych” w: „Prawo i społeczeństwo obywatelskie”, Warszawa 1990; „Kompetencje prawotwórcze parlamentu i rządu w demokratycznym państwie prawnym”, w: „Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym”, Warszawa 1992; „Zagadnienia struktury współczesnych parlamentów” w: „Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu”, Warszawa 1997; „Parlamentarna kontrola konstytucyjności aktów prawnych” oraz „Koncepcja prawa w projekcie Konstytucji RP” w: „Prawo i kontrola jego zgodności z Konstytucją” , Warszawa 1997; „Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na tworzenie prawa”, w: „Prawo i ład społeczny”, Warszawa 2000; „Najwyższa Izba Kontroli” w: „Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej”, Warszawa 2001; „W sprawie możliwości wezwania Prezydenta RP przez sejmową komisję śledczą”, Studia Iuridica nr 43; „Projekt Statutu członków Parlamentu Europejskiego” w: „Parlament Europejski. Wybrane zagadnienia”, Warszawa 2004; „Koncepcje nowego ustroju państwa w projektach zmian konstutucyjnych”, Ius et Lex nr 1/2005; „Inventing a new Republic: proposals for constitutional reform in Poland compared”,w: Venice Commission: Evaluation of fifteen years of constitutional practice in Central and Eastern Europe, Strasbourg 2005; „Stosowanie prawa łaski w świetle Konstytucji RP”, Studia Iuridica nr 45). Przedmiotem jego zainteresowań są także wybrane problemy ustroju Włoch („Paradoksy dwuizbowości – doświadczenia włoskie”, Studia Iuridica nr 28 ; „Struktura i funkcjonowanie rządu włoskiego”, Biuletyn Rady Legislacyjnej nr 2/1994; „Sprawiedliwość i polityka – uwagi o ustrojowej pozycji prokuratury we Włoszech” w: „Konstytucja. Wybory. Parlament”, Warszawa 2000) i Stanów Zjednoczonych („Konstytucyjna pozycja Senatu Stanów Zjednoczonych”, Studia Iuridica nr 37).