Mobile menu

dr hab. Marcin Wiącek

marcinwiacek200

e-mail: marcin.wiacek@onet.eu

Notka biograficzna:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego (2006 r.). W 2009 r., pod kierunkiem prof. Janusza Trzcińskiego, przygotował i obronił rozprawę doktorską pt. Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego (art. 193 Konstytucji) w świetle orzecznictwa TK. W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Znaczenie stosowania Konstytucji Marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP. W latach 2003-2007 był pracownikiem Zespołu Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego. Od 2007 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, aktualnie zajmuje stanowisko głównego specjalisty w Biurze Orzecznictwa NSA. Członek Rady Legislacyjnej XII Kadencji. Kierownik aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji.

Wybrane publikacje:

 • Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012 (monografia)
 • Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011 (monografia)
 • Konstytucyjne ograniczenia zwrotu nadpłaty podatkowej (na tle orzecznictwa NSA), „Przegląd Legislacyjny” nr 1/2012
 • Formalne przesłanki skargi konstytucyjnej (w świetle orzecznictwa TK), „Państwo i Prawo” nr 9/2011
 • Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (w świetle orzecznictwa), „Państwo i Prawo” nr 3/2011
 • Trybunał Konstytucyjny o obowiązywaniu prawa (wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa TK) [w:] Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia a ich praktyczna realizacja (red. K. Budziło), Warszawa 2010 (współautor: J. Trzciński)
 • W sprawie tzw. gminnych wpłat janosikowych (analiza konstytucyjna), „Przegląd Naukowy Disputatio” nr XI/2010
 • Kompetencje sądu konstytucyjnego a granice swobody orzekania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” nr 4/2009 (współautor: M. Zubik)
 • Odstąpienie przez Trybunał Konstytucyjny od swojego wcześniejszego poglądu prawnego, „Przegląd Legislacyjny” nr 2/2007
 • Problemy związane ze stwierdzeniem niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy w trybie kontroli prewencyjnej (uwagi na tle art. 122 ust. 4 in fine Konstytucji), „Przegląd Sejmowy” nr 4/2006

Prowadzone zajęcia:

 • prawo konstytucyjne – ćwiczenia II r.
 • Ustrój organów ochrony prawnej (na kierunku administracja)