Mobile menu
background

dr Janusz Mordwiłko

januszmordwilko

e-mail: j.mordwilko@wpia.uw.edu.pl

Notka biograficzna:
Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego ukończone w 1970 r., zatrudniony na stanowisku asystenta, od 1976 r. adiunkta, od 2007 r. docenta. W 2014 r. przeszedł na emeryturę.
W aktywności badawczej przeplatały się dwie zasadnicze płaszczyzny: problematyka współczesnego polskiego parlamentaryzmu oraz zagadnienia polskiego i europejskiego konstytucjonalizmu. Od chwili obrony doktoratu opublikował  około 230 prac. Wśród tych ponad dwustu opracowań są takie, które miały postać oddzielnych opracowań monograficznych, zdecydowana większość prac naukowych została włączona w monografie zbiorowe bądź też opublikowana w Państwie i Prawie (13 artykułów) i różnego rodzaju zeszytach naukowych: Studia Iuridica, Samorząd Terytorialny, Przegląd Sejmowy, Przegląd Sądowy, Gdańskie Studia Prawnicze. W opracowaniach monograficznych, artykułach i studiach podejmował bardzo szeroko rozumianą problematykę polskiego prawa parlamentarnego, prawa wyborczego do wszystkich konstytucyjnych organów pochodzących z wyborów powszechnych, referendum ogólnokrajowego i lokalnego oraz różnych płaszczyzn aktywności samorządu terytorialnego (statusu polityczno-prawnego radnego, organizacji i trybu działania rad). Spośród kilkuset prac składających się na  dorobek naukowy  godzi się zaakcentować opracowanie może mało uchwytne w literaturze prawa konstytucyjnego, ale niezwykle czasochłonne i żmudne badawczo – była to sporządzona wspólnie z M. Wąsowiczem i R. Kraczkowskim „Bibliografia polskiego prawa konstytucyjnego za lata 1791-1985” (J. Mordwiłko okres 1944-1985), opublikowana w monografii „Konstytucje Polski” przez Polskie Wydawnictwo Naukowe.
Bardzo duża część twórczości naukowej związana jest z pracą pozauniwersytecką, którą od przełomu ustrojowego realizował w Biurze Generalnego Komisarza Wyborczego, a następnie od 1991r. w Biurze Studiów i Ekspertyz (aktualnie Biuro Analiz Sejmowych) w Kancelarii Sejmu. Z pracą sejmowego eksperta łączy się formułowanie na rzecz Sejmu i jego organów oraz posłów opinii prawnych i ekspertyz w przedmiocie stosowania Konstytucji, regulaminów parlamentarnych, a także bardzo różnorodnych zagadnień legislacyjnych. Część ekspertyz mających szerszy wymiar teoretyczny i praktyczny znajduje odzwierciedlenie w wydzielonych zbiorach (np. dwa wydania „Status posła w ekspertyzach i opiniach Biura Studiów i Ekspertyz”, wyd. Kancelarii Sejmu 2001 i 2007r.), część zaś publikowana jest na łamach Przeglądu Sejmowego lub Biuletynu „Ekspertyzy i opinie prawne BSiE”, przekształconego w Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Publikowane ekspertyzy i opinie prawne, wynikające z zawodowej działalności sejmowej weszły szerokim nurtem do obiegu doktryny prawa konstytucyjnego, co w szczególności uchwytne jest w problematyce wiążącej się z immunitetem parlamentarnym.

EnglishGermanfrenchSpain